Auditoria Informàtica

L’auditoria informàtica dóna a conéixer l’estat real del sistema informàtic, del maquinari, i del software instal.lat al client. Els punts principals que s’anal.litzen són:

 • Estat físic del maquinari, antiguitat i funcionament general.
 • Software instal.lat, legalitat del mateix.
 • Funcionament general de la xarxa (velocitat de transferència, etc.)
 • Seguretat de la xarxa.
 • Seguretat dels equips client.
 • Funcionament general dels perifèrics (impressores, faxos, etc.)
 • Nivell d’integritat de les dades i  la seva seguretat.
 • Comprovació de backup.
 • Entrevista amb els usuaris per establir el nivell de satisfacció i definir possibles necessitats i mancances.

L’auditoria informàtica inclou:

 • Informe complert de l’estat general del sistema informàtic.
 • Inventari complert de tot el hardware de la xarxa.
 • Pla de mesures de millora del sistema informàtic.
 • Càlcul de costos d’implementació dels plans de millora.

Tots els informes de l’auditoria s’entregaran al client degudament impressos, signats pel tècnic responsable i segellats per IN280, acomplint rigurosament els timings d’entrega pactats a l’inici de l’auditoria. Si per raons d’accessibilitat als equips i/o sistemes informàtics del client, l’entrega dels informes patís una demora, aquesta serà justificada per escrit el dia de l’entrega de la documentació.

Demani aqui informació sobre l’auditoria informàtica.