Manteniment Informàtic

IN280 aporta una solució global a l’empresa duent a terme el manteniment preventiu i correctiu de tots els equips de la infraestructura informàtica, servidors, pc’s, electrònica de xarxa i tots els dispositius mòbils. El manteniment dels equips inclou tant el software com el hardware, el diagnòstic i la resolució de qualsevol mena d’incidència.

IN280 garanteix una gestió àgil de les incidències, assegurant per contracte temps de resposta mínims, i garantint una assistència, tant remota com presencial, ràpida i eficient. El temps de resolució dels avisos varia en funció de la gravetat de la avaria i del nivell d’afectació a la xarxa informàtica, si bé, en avaries crítiques, el temps de resolució no sobrepassa en cap cas les 24 hores.

Cal esmentar també:

Nombre d’assistències il·limitades, tan presencials com remotes, incloses al preu del manteniment. Servei de substitució de hardware inclòs al manteniment, no incloent el material usat.

S’inclou al manteniment l’assessorament tècnic que permetrà evolucionar correctament el sistema informàtic de l’empresa,de manera que els canvis de tecnologia, incorporació d’equips, contractació de línees de comunicació, siguin encertats i afectin el menys possible a la productivitat de l’empresa.

Demani aqui informació sobre el contracte de manteniment informàtic.